obejmuje wykrycie i zidentyfikowanie oraz oznaczenie ilościowe rodzaju substancji chemicznych wchodzących w skład mieszanki gumowej, stanowiących następujące składniki:

  1. polimer / polimery
  2. siarka, chlor, azot
  3. przyspieszacze
  4. przeciwutleniacze
  5. zmiękczacze / plastyfikatory
  6. sadza / napełniacze sadzowe /
  7. składniki mineralne / napełniacze mineralne

Badania są prowadzane przy zastosowaniu procedur badawczych opracowanych na podstawie norm ISO i PN oraz procedur własnych następującymi metodami:

- pirolitycznej chromatografii gazowej PGC (PN - ISO 7270)
- spektrofotometrii w zakresie podczerwieni IR (ISO - 4650)
- spektrofotometrii w zakresie ultrafioletu UV
- chromatografii cieczowej HPLC
- chromatografii cienkowarstwowej TLC (PN - 79/C-04226)
- jednoczesnej analizy termicznej TGA/DTA (ISO 9224-1,2)
- atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA
- metodami analizy chemicznej

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: