okladka 6 2009

Spis treści

Grażyna Przybytniak, Andrzej Nowicki – Sieciowanie radiacyjne w przemyśle kablowym ... 3

Rafał Anyszka, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Jacek Grams – Wpływ modyfikacji powierzchni węgla popirolitycznego na właściwości mechaniczne i trybologiczne gumy ... 9

N. Roy, S. Kumar, C. K. Das – Recykling zużytych dętek samochodowych ... 20

Z kraju (Beata Jaśkiewicz) ... 26

Wspomnienie – Paweł Ambrożewicz (24.06.1929 – 14.12.2009) ... 32

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY 2009 „Nowoczesne Materiały i Technologie”, 18.11-20.11.2009, Warszawa ... 33

Normalizacja (Beata Jaśkiewicz) ... 35

Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ... 38

Elastomery – Spis treści tomu 13 (2009) ... 44

Elastomery – Rocznik 13(2009) – Wykaz autorów ... 47

Na okładce: Laboratoryjna prasa wulkanizacyjna PL-1 prod. Zakład Mechaniczny „Dobromir” (fot. Karol Niciński)


*

Contents


Grażyna Przybytniak, Andrzej Nowicki – Radiation cross- -linking in cable industry ... 3

Rafał Anyszka, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Jacek Grams – Influence of the surface modification of pyrolitic carbon black on mechanical and tribological properties of rubber ... 9

N. Roy, S. Kumar, C. K. Das – Recycling of scrap automobile tube ... 20

Home news (Beata Jaśkiewicz) ... 26

Obituary – Paweł Ambrożewicz (24.06.1929 – 14.12.2009) ... 32

XIIIth International Science & Technology Conference ELASTOMERS 2009 “Modern Materials & Technologies”, 18.11-20.11.2009, Warsaw, Poland ... 33

Standardization (Beata Jaśkiewicz) ... 35

Review of other journals (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ... 38

Elastomery – Contents of volume 13 (2009) ... 45

Elastomery – Volume 13(2009) – Index of Authors ... 47

Cover photo: Laboratory vulcanization press PL-1 manufactured by Zakład Mechaniczny “Dobromir” (fot. Karol Niciński)

okladka 5 2009

Spis treści

R. Rajasekar, C. K. Das – Nanokompozyty elastomerowe z EPR i modyfikowanego olejem EPDM ... 3

Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Ludomir Ślusarski – Struktura i właściwości mieszanin kauczuku izoprenowego z trans-polioktenamerem ... 12

Laurent Perier – Multiharmoniczna analiza dynamiczno-mechaniczna stosowana do określania właściwości elastomerów ... 22

Z kraju (Beata Jaśkiewicz) ... 31

Ze świata (Karol Niciński) ... 36

I Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, 20-23 września 2009, Rejmontówka – Kotuń/Chlewiska (Marta Tomaszewska, Aneta Stępkowska) ... 40

Zgłoszenia patentowe (Beata Jaśkiewicz) ... 41

Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ... 43

Na okładce: Dynamiczne analizatory mechaniczne firmy 01dB-Metravib (źródło: www.01dB-Metravib.com)*Contents

R. Rajasekar, C. K. Das – Elastomeric nanocomposites based on EPR and oil extended EPDM ... 3

Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Ludomir Ślusarski – Structure and properties of isoprene rubber and trans-polyoctenamer blends ... 12

Laurent Perier – Dynamic mechanical multi-harmonic analysis applied to elastomers characterization ... 22

Home news (Beata Jaśkiewicz) ... 31

World news (Karol Niciński) ... 36

Ist Podlachia Chromatography Meeting, 20 – 23 September 2009 Rejmontówka – Kotuń/Chlewiska, Poland (Marta Tomaszewska, Aneta Stępkowska) ... 40

Patent notifications (Beata Jaśkiewicz) ... 41

Review of other journals (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) ... 43

Cover photo: 01dB-Metravib Dynamic Mechanical Analysers (source: www.01dB-Metravib.com)

e2009 3

Spis treści

 • Roland Milker, Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin – Rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne oparte na poliakrylanach z możliwością dosieciowania
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, Jan Mężyński, Michał Lewandowski, Marek Tulik – Badania nad poprawą właściwości nanokompozytów elastomerowych poprzez modyfikację transpolioktenamerem oraz polietylenem funkcjonalizowanymi bezwodnikiem maleinowym
 • Jacek Magryta, Cezary Dębek, Robert Stępkowski, Tadeusz Kondlewski – Produkty pirolizy opon jako składniki mieszanek kauczukowych
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Ze świata (Karol Niciński)
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EKOGUMA, 19 marca 2009 r., Piastów (Jacek Magryta)
 • Seminarium Stowarzyszenia EKOGUMA, 19 marca 2009, Piastów (Beata Jaśkiewicz)
 • Międzynarodowa Konferencja „Materiały polimerowe w przemyśle motoryzacyjnym” – PMA’2009 i 20. Słowacka Konferencja nt. Kauczuku SRC’09, 21-23 kwietnia 2009, Bratysława, Słowacja (Wanda Parasiewicz, Teresa Kleps)
 • XIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, 26-29 maja 2009, Kielce (Beata Jaśkiewicz)
 • Międzynarodowa Konferencja dot. Przetwórstwa Gumy i Kauczuków, 29.06-02.07.2009, Norymberga, Niemcy (Karol Niciński)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska) 

e2009 4

Spis treści

 • M.Özgür Seydibeyoglu – Badania nanoindentacyjne nanokompozytów elastomerowych poliuretan–hektoryt/laponit
 • Jacek Magryta – Podstawy wulkanizacji nadtlenkowej kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego i etylenowo-propylenowego
 • Krzysztof Potocki – Badanie wpływu oddziaływań napełniacz – napełniacz, napełniacz – polimer i gęstości usieciowania na właściwości fizyczne wulkanizatów SBR
 • Magdalena Kmiotek – Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin elastomerów
 • Instytut IMPiB na międzynarodowych wystawach wynalazków
 • Z kraju (Beata Jaśkiewicz)
 • Co piszą inni (Beata Jaśkiewicz i Alicja Zacharska)Na okładce: książka „Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej”, Dariusz M. Bieliński, proj. Andrzej Kirsz 

span style=

e2009 2

Spis treści

 •  Agnieszka Kozłowska - Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości mechaniczne alifatycznych poliestrów.
 • Elżbieta Ehrenfeld, Karina Gaj,  Łukasz Depczyński - Polielektrolity anionowe jako efektywne środki zagęszczające wodnych dyspersjikopolimerów akrylowych.
 • Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Adam Tarniowy - Wodne dyspersje polimerowe
   w materiałach ciernych.
 • Beata Jaśkiewicz - Z kraju
 • Karol Niciński - Ze świata
 • Dariusz Bieliński - III Międzynarodowa Konferencja nt. Materiałów Hi-Tech, ICHTM'09,
   11-13.02.2009, Kharagpur, Indie
 • Beata Jaśkiewicz - Patenty
 • Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni 

   

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: