e2008 56

Spis treści

Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin - Sieciowane UV bezrozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne o niskiej lepkości i ich zastosowanie

Cezary Dębek, Karol Niciński, Krzysztof Potocki - Kompozycje białych napełniaczy zawierające sepiolit w mieszankach EPDM przeznaczonych do otrzymywania wyrobów wytłaczanych

Piotr Maruszewski - Zabezpieczenie osłon obudów przepustów przed promieniowaniem radioaktywnym powłokami PVC z dodatkiem ftalocyjanin

Krystyna Kortylewska - Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe w świetle zagadnień normalizacyjnych

Beata Jaśkiewicz - Z kraju

Karol Niciński - Ze świata

Teresa Kleps - 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 7-11 września 2008, Opole

Dorota Gniadzik-Caban - PLASTUKRAINA, 23-25 września 2008, Kijów, Ukraina

Dorota Gniadzik-Caban - IX Konferencja "Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerowych", 23-24 października 2008 r., Szczyrk - sprawozdanie i streszczenia wystąpień

Dorota Gniadzik-CabanII Targi Przemysłu Gumowego TOPGUM, 19-21 listopada 2008, Kielce

Beata Jaśkiewicz - Normalizacja

Beata Jaśkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2008 4

Spis treści

Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska - Wpływ warunków wytwarzania na strukturę i właściwości użytkowe poliuretanowych hydrofobowych błon mikroporowatych

Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska - Kompozyty polimerowe zawierające skrobię termoplastyczną

Kinga Bociong, Władysław M. Rzymski - Dynamiczne sieciowanie mieszanin uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Tomasz Borowski - Elektrolity kauczukowe na bazie: kauczuk butadienowo - styrenowy z dodatkiem CoCl2 albo FeCl2 i węgla aktywnego

Aleksandra Smejda-Krzewicka - Badania właściwości kauczuków sfunkcjonalizowanych grupami jonogennymi

Beata Jaśkiewicz - Z kraju

Karol Niciński - Ze świata

Beata Jaśkiewicz - Seminarium Stowarzyszenia EKOGUMA na temat wdrażania systemu REACH 15 lipca 2008 r., Piastów

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Beata Jaśkiewicz - Zgłoszenia patentowe

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2008 2

Spis treści

Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin, Marta Wesołowska - Biodegradowalne poliakrylanowe kleje samoprzylepne i ich zastosowanie

Dariusz M. Bieliński, Joanna Kleczewska, Krzysztof Majewski, Maria Rajkiewicz - Badania zmian właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej powłok elastomerowych w następstwie procesu starzenia

Jerzy Jęczalik, Agnieszka Klimczok - Wpływ dodatku krzemionki modyfikowanej metakryloksypropylotrimetoksysilanem lub aminopropylotrietoksysilanem na właściwości elastomerów uretanowych

Dorota Gniadzik-Caban - Wywiad z Panem dr. Stefanem Kubicą - dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Beata Jaśkiewicz - Z kraju

Karol Niciński - Ze świata

Beata Jaskiewicz - Zgłoszenia patentowe

Beata Jaskiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2008 3

Spis treści

Kazimierz Dębski, Jolanta Sajewicz, Maria Rajkiewicz, Jan Mężyński - Postęp w dziedzinie promotorów adhezji elastomerów do metali

Marta Piątek, Mirosława El Fray, Grażyna Przybytniak, Marta Walo - Wpływ budowy chemicznej oligoestrowych i oligoeterowych segmentów giętkich na właściwości termiczne i mechaniczne elastomerów termoplastycznych modyfikowanych wiązką elektronów

Krzysztof Potocki - Wpływ sadzy kanałowej modyfikowanej silanami na właściwości fizyczne mieszanek i wulkanizatów NBR

Bolesław Hancyk - Klasyfikacja substancji i preparatów niebezpiecznych - jaka przyszłość ?

Beata Jaśkiewicz - Z kraju

Karol Niciński - Ze świata

Beata Jaśkiewicz - Warsztaty Stowarzyszenia EKOGUMA na temat wdrażania systemu REACH w przemyśle gumowym, 18 marca 2008 r., Piastów

Dorota Gniadzik-Caban - XII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, 27 - 30 maja 2008 r., Kielce

Beata Jaśkiewicz - Normalizacja

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Na okładce: Reaktor ciśnieniowo-próżniowy do polikondensacji i obraz SEM kopolimeru PBT/DLA (Zdjęcie: M. El Fray)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2008 1

Spis treści

Andrzej Smorawiński - 50 lat kauczuków fluorowych

Agnieszka Kozłowska - Biodegradowalne poliestry alifatyczne otrzymywane z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego

Marta Piątek, Mirosława El Fray, Judit E. Puskas - Radiacyjna degradacja i sieciowanie w biomateriałach elastomerowych

Beata Jaśkiewicz - Z kraju

Karol Niciński - Ze świata

Dariusz M. Bieliński - Elastomery do zastosowań specjalnych, 05 - 06 grudnia 2007, Frankfurt n. Menem, Niemcy

Dorota Gniadzik-Caban - Konsolidacja

Beata Jaśkiewicz, Alicja Zacharska - Co piszą inni

Beata Jaśkiewicz - Patenty

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: