e2004 1

Spis treści

Leszek Pyskło, Jan Dul, Krzysztof Potocki, Dariusz Bieliński, Ludomir Ślusarski - Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz. II. Skrobia modyfikowana

Marcin Sobczak, Zbigniew Florjańczyk, Cezary Dębek, Wanda Parasiewicz - Elastomery uretanowe z segmentami węglanowymi

Janusz Datta, Leszek Malinowski - Badanie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych

Z kraju

Ze świata

Beata Jaśkiewicz - Seminarium "Materiały z recyklingu opon dla drogownictwa", 10 grudnia 2003 r., Piastów

Teresa Kleps - XVI Konferencja Naukowa "Modyfikacja Polimerów", 23-26 września 2003 r., Polanica Zdrój

Monika Malesa - Jesienna Szkoła 2003 - "Postęp w dziedzinie nanomateriałów - synteza, badanie, zastosowanie" - 27 września - 1 października 2003, Berlin, Niemcy

Ludomir Ślusarski - Recenzja: White. J. R., De S. K. Poradnik technologa gumy, tłumaczenie z języka angielskiego

Na okładce: Mikroskop z kontrastem fazowym Olympus BX-40 i wideoprinterem (IPG "Stomil")

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2004 2

Spis treści

Marian Nowak, Krzysztof Marciniak - Badania właściwości fizycznych obuwniczych klejów rozpuszczalnikowych

Teresa Kleps - Polski system oceny zgodności wyrobów zharmonizowany z ustawodawstwem Unii Europejskiej

Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz - Recykling zużytych opon

Beata Jaśkiewicz - Seminarium - "Odzysk i recykling opon w Polsce. Ekonomia - legislacja - technologia", 19 lutego 2004 r., Piastów

Paweł Ambrożewicz - Migawka historyczna

Z kraju

Ze świata

Monika Malesa - Jesienna Szkoła 2003 "Postęp w dziedzinie nanomateriałów - synteza, badanie, zastosowanie", 27 września - 1 października 2003, Berlin, Niemcy

Agnieszka Rogaczewska - VII Konferencja "Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów", 9-10 października 2003 r., Szczyrk

Władysław M. Rzymski - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały Polimerowe", 29-30 października 2003 r., Bratysława, Słowacja

Mirosława El Fray - Recenzja - Podręcznik Termoplastycznych Poliestrów: Homopolimery, Kopolimery, Mieszaniny i Kompozyty, praca zbiorowa pod redakcją S. Fakirowa

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Na okładce: Powierzchnia próbki gumy z kauczuku ECO (wulkanizacja nadtlenkowa) po starzeniu atmosferycznym w ciagu 2 lat, powiększenie dwustukrotne. Zdjęcie wykonano z użyciem mikroskopu Olympus BX-40 (Foto: Małgorzata Piaskiewicz)

* Sprostowanie: W poprzednim numerze Elastomerów nr 1 (44), tom 8 (2004) błędnie podano nazwę aparatu uwidocznionego na okładce. Powinno być: "mikroskop z kontrastem fazowym Olympus BX-40 i wideoprinterem."

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2004 4

Spis treści

Piotr Ogiegło - 45 lat Zakładu Kauczuku w Firmie Chemicznej Dwory S.A., Oświęcim

Marian Starzak - Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu

Lech Ciechanowicz, Leszek Pyskło - Rynek kauczuków syntetycznych

Antoni Żarczyński - Powtórka z kauczuku

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem mgr inż. Zdzisławem Ingielewiczem, Prezesem Firmy Chemicznej Dwory S.A.

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Dorota Caban - Spotkanie członków Międzynarodowego Instytutu Producentów Kauczuku Syntetycznego (IISRP), 17 - 20 maja 2004 r., Warszawa

Dorota Caban - VIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, 25 - 28 maja 2004 r., Kielce

Władysława Putkiewicz, Aleksander Pajorek - Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych 2004, 14 -17 czerwca 2004 r., Poznań

Beata Jaśkiewicz - Posiedzenie Rady Programowej "Elastomerów"

Władysława Putkiewicz - Zgłoszenia Patentowe

Na okładce: Firma Chemiczna Dwory S.A.

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2004 3

Spis treści

Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Ludomir Ślusarski - Etery koronowe i kryptandy jako ligandy w zespołach sieciujących.
Część II. Wpływ ligandów na przebieg procesu sieciowania elastomerów

Monika Malesa - Nanonapełniacze kompozytów polimerowych.
Część I. Krzemiany warstwowe

Dariusz Młoźniak, Jacek Magryta - Wpływ napełniaczy dwufazowych na właściwości fizyczne wulkanizatów

Wojciech Domański - Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych

Beata Jaśkiewicz - Seminarium "Obowiązki producentów i importerów substancji i preparatów chemicznych wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej", 6 maja 2004, Piastów

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Monika Malesa - XII Ogólnopolskie Sympozjum Związków Krzemoorganicznych "Związki krzemu podstawą nowoczesnych materiałów", 15-18 października 2003, Dymaczewo k/Poznania

Władysław M. Rzymski - XVIII Konferencja Naukowa "TECHNOMER 2003", 13-15 listopada 2003, Chemnitz, RFN

Leszek Piecyk - Targi POWTECH 2004 i Kongres PARTEC, 16-18 marca 2004 r., Norymberga, Niemcy

Dorota Gniadzik-Caban - Międzynarodowe Sympozjum "Nowe materiały i procesy przetwórcze w przemyśle gumowym", 11-12 maja 2004 r., Kraków

VIII Edycja Konkursu "Polski Produkt Przyszłości"

Wanda Wojtczak, Wanda Parasiewicz - Nowe procedury uzgadniania i wdrażania norm po uzyskaniu członkostwa w europejskich organizacjach normalizacyjnych

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Na okładce:
HANS WERBA - 1938 - 1995
DR HANS WERBA OHG - 50 lat
Firma została założona w 1953 r przez dra Hansa Werbę. Po jego śmierci firmę przejął syn, także Hans Werba (na fotografii) i z dużym powodzeniem prowadził ja przez cztery dziesięciolecia. Firma została ukształtowana zgodnie z jego filozofia. Filozofia ta jest niezmiennie podstawą do odnoszenia sukcesów we współpracy z klientami i dostawcami firmy.

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2004 5

Spis treści

Agnieszka Kozłowska - Analiza DSC i DMTA poli[estro-blok-(etero-amidów)] o zmiennej długości łańcucha eterowego

Janusz Datta, Waldemar Drozd - Badanie wpływu ilości katalizatora i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych

Mirosława El Fray - Długoterminowe mechaniczne badania zmęczeniowe elastomerów termoplastycznych

Andrzej Krysztafkiewicz, Janina Grodzka, Karol Bula, Teofil Jesionowski - Wpływ napełniaczy węglanowo-krzemianowych na właściwości fizykomechaniczne wulkanizatów

Lech Ciechanowicz - Z kraju

Lech Ciechanowicz - Ze świata

Leszek Pyskło - 11. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Recyklingu Opon (ETRA) "Recykling Opon: Branża Przemysłu Europejskiego", 25 - 26 marca 2004 r., Bruksela

Władysława Putkiewicz - Konferencja "Materiały polimerowe Pomerania - Plast 2004", 2 - 4 czerwca 2004 r., Międzyzdroje

Jacek Magryta - III Konferencja - Zastosowanie modelowania w chemii i fizyce polimerów, 15-17 lipca 2004 r., Rzeszów

Lech Ciechanowicz - Normalizacja

Na okładce: Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", Piastów (Fot.: Jacek Magryta)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: