e2003 1

Spis treści

Teresa Glijer - Działanie monosiarczku tetraizobutylotiuramu w różnych temperaturach wulkanizacji

Robert Stępkowski, Wanda Parasiewicz - Ocena oddziaływania asfaltu na gumę

Urszula Wilczyńska, Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Wojciech Sobala - Zagrożenie chorobami nowotworowymi pracowników zakładów przemysłu gumowego w Polsce

Leszek Pyskło - Porównanie amerykańskich przepisów FDA i zaleceń BgVV dotyczących wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Tomasz Sawicki - Składowisko opon samochodowych w warunkach pozorowanego pożaru

Z kraju

Ze świata

Na okładce: Mieszalnia asfaltu w Pile

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2003 2

Spis treści

  • Bogumiła Masiulanis - Biodegradowalne poliuretany dla medycyny
  • Wilfried Emunds - MDR 2000 P® - efektywne narzędzie do kontroli jakości i opracowania mieszanek przeznaczonych do wytwarzania gumy porowatej
  • Zbigniew Pągowski - Strategiczne zadania biopaliw 2002
  • Z kraju
  • Ze świata
  • Dorota Caban - 6. Program Ramowy UE
  • Dorota Caban - VI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych PTS 2003, 12-14 marca 2003, Warszawa
  • Lech Ciechanowicz - Normalizacja
  • Władysława Putkiewicz - Patenty
  • Do Autorów

Na okładce: Alejka spacerowa o nawierzchni "kolorowego asfaltu" (Foto: Jan Dul)


Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2003 4

Spis treści

Bogumiła Masiulanis, Anna Radomska, Jacek Żegliński - Degradowalne poli(estrouretany) z cykloalifatycznego diizocyjanianu i kopoliestrodioli z L-laktydu i poli(ε-kaprolaktono)diolu

Zbigniew Paweł Zagórski, Maria Rajkiewicz - Chemia radiacyjna a elastomery

Jerzy Jęczalik - Zastosowanie anhydrytu i cementu jako napełniaczy w polieterolowych elastomerach uretanowych do uszczelniaczy

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Rosłańcem, Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej

III Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH, Kielce, 24-26 września 2003

Z kraju

Ze świata

Danuta Wodzicka-Fluder - 48 Międzynarodowe Targi Książki 15-18 maja 2003 r., Warszawa

Dorota Caban - Konkurs "Polski Produkt Przyszłości"

Dorota Caban - Nowa Rada Naukowa Instytutu Przemysłu Gumowego "STOMIL"

Władysława Putkiewicz - Zgłoszenia Patentowe

Na okładce: III Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL - TECH, Kielce

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2003 3

Spis treści

Jacek Magryta - 50 lat naszego Instytutu

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panią dr Wandą Parasiewicz, Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo - Badawczych

Wanda Parasiewicz, Bogdan Felczak, Teresa Frąc, Adelajda Kozera, Janusz Kolczyński, Wojciech Dzięgielewski - Badania oddziaływania paliwa rzepakowego na elementy gumowe

Leszek Pyskło, Jan Dul, Dariusz Bieliński, Krzysztof Potocki, Ludomir Ślusarski - Skrobia jako składnik mieszanek gumowych

Jan Dul - Osiągnięcia Instytutu Przemysłu Gumowego w dziedzinie żywic fenolowych

Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Wanda Parasiewicz, Teresa Parys, Ludomir Ślusarski - Etery koronowe i kryptandy jako ligandy w zespołach sieciujących

Lech Ciechanowicz, Alicja Miłaszewska-Pieczyńska - Działalność Informacyjna Instytutu Przemysłu Gumowego "STOMIL"

Teresa Kleps, Teresa Parys - Laboratorium Badawcze "Labgum" Instytutu Przemysłu Gumowego "STOMIL". Nowy Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 47

Z kraju

Ze świata

Doktoraty IPG

Na okładce: Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL", Piastów (Foto: Piotr Caban)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

e2003 5

Spis treści

M.F. Bukhina, N.M. Zorina, Yu.L. Morozov, E.I. Kuznetsova - Właściwości w niskiej temperaturze kauczuków butadienowych o różnej zawartości struktury cis-1,4

Marian Zaborski, Magdalena Lipińska, Tomasz Marasek - Skuteczność działania chlorku cynku i naftenianu kobaltu jako promotorów adhezji

Marian Nowak, Krzysztof Marciniak - Oznaczenie temperatury mięknienie błon klejowych metodą adhezyjną

Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - Badania i ocena bezpieczeństwa wyrobów gumowych do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Florjańczykiem, Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej

Z kraju

Ze świata

Lech Ciechanowicz - Recenzja: Peter Jerschow "Elastomery silikonowe"

Dorota Caban - VII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plastpol", 27-30.05.2003 r., Kielce

Dorota Caban, Władysława Putkiewicz - Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Elastomery 2003 - Nauka dla Przemysłu", 12-13 czerwca 2003 r., Pułtusk

Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz - IV Kongres Technologii Chemicznej, 8-12 września 2003, Łódź

Na okładce: Zakłady Chemiczne "Bochem" Sp. z o. o. - patrz s. 20

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: