e2002 1

Spis treści

Lubię nowe wyzwania! - wywiad z Dyrektorem IPGum "Stomil" dr Jackiem Magrytą

Renata Antosik, Mirosława El Fray - Synteza i właściwości poliestrów modyfikowanych kwasem dodekanodikarboksylowym

Zygmunt Hehn, Maria Rajkiewicz, Jolanta Sajewicz - Żywice melaminowe modyfikowane uretanami jako bezrezorcynowe promotory adhezji gumy do kordu stalowego. Cz. I.

Teresa Glijer, Maria Lipińska - Aspekty techniczne i ekonomiczne bieżnikowania opon

Wtryskarki do gumy firmy RUTIL

Z kraju

Ze świata

Lech Ciechanowicz - Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Nieznana karta w życiorysie prof. dr Stanisława Kiełbasińskiego

Alicja Miłaszewska-Pieczyńska - Konferencja "Materiały polimerowe" Pomerania - Plast 2001, Szczecin - Międzyzdroje, 6-8 czerwca 2001

Władysława Putkiewicz - VI Konferencja "Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów", Szczyrk, 11-13 października 2001 r.

Formy wspierania eksportu

Normalizacja

Nowości wydawnicze

Do Autorów

Na okładce: Firma RUTIL s.r.l. oferuje wtryskarki do gumy - patrz s. 23

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2002 2

Spis treści

Marian Starzak - Tendencje rozwoju wodnych dyspersji polimerowych

Agnieszka Kozłowska - Wpływ długości łańcucha węglowego w bloku oligoamidowym na termiczne i mechaniczne właściwości kopolimerów estrowo-amidowych

Cezary Dębek, Wanda Parasiewicz, Marcin Sobczak - Wpływ dodatku granulatu gumy z EPDM na starzenie atmosferyczne wulkanizatów kauczuków nienasyconych

Józef Gil - Tendencje rozwoju przemysłu opon w Polsce

Wywiad z Panem mgr inż. Jerzym Bednarkiewiczem, Prezesem Spółdzielni Inwalidów "Saturn" w Warszawie

Marek Sobiecki - Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Eugeniusz Pudlis - Ustawa rozpisana na siedem rozporządzeń

Czasopisma zagraniczne branży gumowej prenumerowane w Polsce

Z kraju

Ze świata

Na marginesie: Korekta

Wanda Parasiewicz - 103 Zgromadzenie Ogólne International Rubber Study Group (IRSG) - 4-8 lutego 2002, Glasgow, Szkocja

Wanda Parasiewicz - Przemysł gumowy w Polsce

Beata Jaśkiewicz - Seminarium Stowarzyszenia EKOGUMA

Alicja Miłaszewska-Pieczyńska - V Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PTS 2002, 13-15 marca 2002, Warszawa

Nowości wydawnicze

Recenzja: Andrzej Smorawiński - Wtrysk elastomerów

Na okładce: Plantacja drzew kauczukowych TON YANG należąca do p. Ko Porn - Tajlandia, prowincja Krabi (foto Władysława Putkiewicz)

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2002 45

Spis treści

Barbara Jurkowska, Bolesław Jurkowski - Zmiany w strukturze molekularnej i topologicznej gumy

Halina Kaczmarek, Dagmara Ołdak, Krzysztof Bajer - Mikroskopowe badanie morfologii mieszaniny polipropylenu z celulozą poddanej bio- i fotodegradacji

Lech Subocz - Próba oceny polskich silikonów do potrzeb izolacji wysokonapięciowej

Wojciech Staśkowiak, Marek Tulik, Jacek Magryta - Gips jako składnik mieszanek gumowych

Gheorghe Ivan - Wybrane aspekty wpływu opon na środowisko: produkcja, użytkowanie i recykling

Leszek Pyskło, Teresa Kleps, Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - Surowce dopuszczone do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Porównanie krajowej listy substancji dozwolonych z listą zamieszczoną w przepisach niemieckich BgVV

Firma Kabat s.j.

Z kraju

Ze świata

Aleksander Pajorek - Działalność dydaktyczna Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil" - na razie tylko szkolenia...

Leszek Pyskło - Międzynarodowa Konferencja na temat Gumy, 1 - 4 lipca 2002, Praga, Czechy

Leszek Pyskło - Seminarium na temat wdrażania Dyrektywy UE zakazującej składowania zużytych opon (Landfill Directive 1999/31) oraz gospodarki zużytymi oponami, 3 lipca 2002, Praga, Czechy

Teresa Kleps - XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Kraków 9 - 13 września 2002

Wanda Parasiewicz - Europejski system referencyjny dla produktów recyklingu opon i innych wyrobów gumowych

Przemysław Szustakiewicz - Przepisy karne ustawy o odpadach

Normalizacja

Dorota Caban - Pani Teresa Wierusińska

Nowości wydawnicze

Na okładce: Wulkanizacja dętek; firma Kabat s.j.

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2002 3

Spis treści

Tomasz Pokropski, Adolf Balas, Iwona Kozielec - Poli(uretanoepoksydy) otrzymywane z opracowanych małocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów

Zygmunt Hehn, Maria Rajkiewicz, Jolanta Sajewicz - Modyfikowane uretanami żywice melaminowe jako bezrezorcynowe promotory adhezji gumy do kordu stalowego. Cz. II

R. Hodson, S. Lackovic - Znaczenie parametrów badania podczas pomiaru twardości gumy

Magdalena Targońska - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Nowe instrumenty prawne już obowiązują

Z kraju

Ze świata

Alicja Miłaszewska-Pieczyńska - Jubileusz 80-lecia działalności Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie

Wanda Parasiewicz, Leszek Pyskło, Ludomir Ślusarski - Perspektywiczne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Przemysłu Gumowego

Władysława Putkiewicz - Recenzja: A.Tarniowy, E.Grabowska, M.Lubecka, M.Linek "Kauczuk nitrylowy i jego kompozyty"

Wanda Parasiewicz - IX Międzynarodowa Konferencja ETRA "Zdobywanie nowych rynków: Innowacyjne zastosowanie materiałów z opon nie nadających się do dalszego stosowania", 13-15 marca 2002 r, Bruksela, Belgia

Beata Jaśkiewicz - Warsztaty "Specyfika klasyfikacji i zagospodarowania opon używanych i zużytych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju", 13 maja 2002, Piastów

Aleksander Pajorek - X Konferencja "Nauka 2002", 16-17 maja 2002 r. Warszawa

Henryka Miszczyńska - 47 Międzynarodowe Targi Książki, 15-19 maja 2002 r., Warszawa

Władysława Putkiewicz - VI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, 21-24 maja 2002 r., Kielce

Patenty

Na okładce: Mikrotwardościomierz, typ H 12/4 sterowany przez komputer, firma H.W.Wallace z Croydon.

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

e2002 6

Spis treści

Anna Szelest-Lewandowska, Agnieszka Skupień, Bogumiła Masiulanis - Syntezy i właściwości nowych poliuretanów dla medycyny

Krystyna Czaja - Poliolefiny a środowisko

Lech Ciechanowicz - Elastomery fluorowe

Władysława Putkiewicz - Wywiad z Panem prof. dr hab. inż. Marianem Zaborskim, dyrektorem Instytutu Polimerów i Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Antoni Żarczyński - Na marginesie: Przyczynek do historii polskiego przemysłu gumowego

Z kraju

Ze Świata

Dorota Caban - Konkurs "Polski Produkt Przyszłości"

Spis treści tomu 6 (2002)

Do Autorów

Nadsyłane artykuły są recenzowane przez rzeczoznawców

Czasopismo jest referowane w "Chemical Abstracts" i "Rapra Abstracts"

Wydanie czasopisma jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

Oferta badawcza oddziału

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: